Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

nat88
4120 f0a4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaankaottak94 ankaottak94

November 07 2017

nat88

October 29 2017

nat88

October 06 2017

6319 694e
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaoxygenium oxygenium
nat88
5758 5836 500
Reposted fromkattrina kattrina viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

September 30 2017

6507 66ff
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaclaudelle claudelle

September 25 2017

nat88
6635 f09f 500
Reposted frommyrla myrla viashakeme shakeme

September 23 2017

September 09 2017

nat88
8970 8409
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viacats cats

August 27 2017

nat88

August 24 2017

2490 55bc 500
Reposted fromdorks dorks viashakeme shakeme
nat88
3988 6f85
Reposted fromlittlestories littlestories viashakeme shakeme
nat88

August 23 2017

nat88
8118 780a 500
Reposted from0 0 viacorvax corvax

August 08 2017

nat88
Ludzie tak wielu uczuć nie rozumieją. Wydaje im się, że samotność to deficyt czyjejś obecności, brak drugiej osoby, kogoś bliskiego. A przecież dookoła widzą ludzi, którzy też ją czują, chociaż żyją w związkach, mieszkają z innymi, mają dzieci. Dlatego powiem Ci coś. Samotność to nie jest pustka dookoła Ciebie, to pustka w Tobie.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromlovvie lovvie viaRozaa Rozaa

August 02 2017

nat88
9267 74bd 500
PAMIĘTAM I SZANUJE .

July 25 2017

nat88

Każdy z nas jest mordercą. Każdy z nas albo zabił jakieś uczucie w innych, albo zabił coś w samym sobie.

Reposted frommefir mefir viatheatreofdream theatreofdream

June 30 2017

nat88
9428 d0a4
Reposted from4dr1 4dr1 viadepresja depresja

June 25 2017

2212 16e7 500
Reposted fromfrancisca francisca viatheatreofdream theatreofdream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl